Algemene voorwaarden

  • Home
  • /
  • Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Cosiness

Artikel 1 Toepassingsgebied
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan Cosiness en op alle
aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cosiness partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van
toepassing, tenzij deze door Cosiness uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor
Cosiness eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Cosiness .
2. De verplichtingen Cosiness gaan nooit verder dan door Cosiness schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Cosiness zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na
dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod
niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod
schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Cosiness gerechtigd het aanbod te
wijzigingen.
2. Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Cosiness mag vertrouwen op de
juistheid en volledigheid hiervan.
3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Cosiness de aanvaarding van het aanbod
beiden schriftelijk ondertekend hebben, hierna te noemen: “de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door cliënt
1. Cliënt zal Cosiness steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en
noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Cosiness verstrekte
informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1
genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in
artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Cosiness
bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
1. Cosiness zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke
wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Cosiness bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van
de overeenkomst.
2. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cosiness het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Cosiness in
principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere
overeenkomst is getekend.
2. Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van
Cosiness .
3. Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het
overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
4. Indien naar het oordeel van Cosiness een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om
aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Cosiness bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en
billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast
honorarium overeenkomen.

Artikel 8 Prijs en betaling
1. Betaling door cliënt dient te geschieden direct bij levering, zonder korting of verrekening door
overschrijving naar een door Cosiness aan te wijzen bankrekening.
2. Cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk
anders overeengekomen zijn.
3. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij
zonder ingebrekestelling in verzuim Cosiness is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk
geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding
van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale
verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
4. Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Cosiness dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening
van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar
schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur
te hebben aanvaard.
5. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
Overschrijding van een (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te
annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Cosiness schriftelijk
alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Cosiness ook binnen deze termijn niet
aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Cosiness opgeschort. In dat geval is
Cosiness verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld
onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Cosiness zich bij de
uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering
van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar
wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cosiness kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑,
verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of
hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden,
door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Cosiness bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Cosiness gerechtigd het reeds
geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Cosiness
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is
iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de
tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
2. De totale aansprakelijk van Cosiness wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de
overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het
moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal
het jaarhonorarium.
4. De aansprakelijkheid van Cosiness wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Cosiness onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Cosiness ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
5. Cosiness is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het
tijdig verstrekken van juiste informatie welk Cosiness , naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste
uitvoering van de overeenkomst.
6. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Cosiness geen enkele aansprakelijkheid
voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden
gebaseerd.
7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Cosiness niet binnen een jaar na de ontdekking van een
gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de
aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering
Cosiness behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij
zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in
redelijkheid niet meer van Cosiness kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Cosiness de
annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging
Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke
einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen
zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen
1. Alle geschillen tussen Cosiness en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze
Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie
worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Gelderland.
2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van nietnakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van
cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling
1. Cosiness is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst
gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden
vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel
vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel
vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
3. Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te
dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosiness .